​Salgs- og leveringsbetingelser

Storkedal Landbrug & Transport (SD) CVR-nr. 16548537​

1. Generelt

a. Nedenstående betingelser er gældende medmindre SD i ordrebekræftelse eller i øvrigt med sin underskrift har tiltrådt ændringer.

b. Tekniske specifikationer i brochurer, brugsanvisninger, prislister etc. samt bistand, som SD måtte yde køber eller andre med teknisk rådgivning, mængdeberegning og anden service, meddeles/ydes uden ansvar for fejl, medmindre de skyldes grov uagtsomhed fra SD side.

2. Tilbud og ordrer

a. Tilbud er gældende i 30 dage, dog med forbehold for mellemsalg.

b. Aftale om levering anses først for indgået ved SD afsendelse af ordrebekræftelse eller kundens betaling forud for afhentning.

c. Afbestilling kan kun ske efter aftale. Ændringer i en ordres opgivne mængder og leveringsterminer skal snarest muligt forelægges SD til godkendelse.

3. Priser

a. Alle tilbud og alle ordrer gælder til leveringsdagens pris, medmindre andet er aftalt.

b. Såfremt der er aftalt faste priser for en periode, kan SD dog regulere priserne i tilfælde af ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, import- og eksportafgifter og told. Eventuel regulering som følge af valutaændringer aftales særligt.

c. Prislister er uforbindende.

d. De angivne priser gælder netto ab lager og er ekskl. moms.

e. Returemballage krediteres med fradrag af godtgørelsesgebyr for slitage og returomkostninger ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 2 måneder fra fakturadatoen.

4. Levering

a. Leveringstidspunktet i tilbud og ordrebekræftelse er angivet omtrentligt. SD leverer indenfor 8 hverdage efter vi har registreret ordren.

På varer som ikke er på lager eller er i restordre, må man forvente længere leveringstid. Ligeledes kan der i travle perioder være længere leveringstid.

Har man et ønske om at modtage varerne på en bestemt dato, kan leveringsdatoen oplyses under bemærkninger, og vi vil bestræbe os på at levere til ønskede dato.

b. Såfremt varen ikke er afhentet inden for anførte afhentningstermin, forbeholder SD sig ret til at fakturere varen på normale vilkår, idet varen herefter henstår til afhentning på SD lager for købers regning og risiko.

c. Levering sker altid ab lager, således at risikoen for leverede varer overgår til køber ved pålæsning på lastvogn, trailer eller lignende på lageret.

d. Eventuelt aflæsningssted forudsættes forsynet med gode tilkørselsmuligheder med fast grund og normal aflæsningsadgang. Varen aflæses på afleveringsstedet uanset om en repræsentant for køber antræffes. Chaufførens køreseddel anses som bevis for behørig aflæsning.

e. Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter forudgående aftale. Kurante varer, der tages retur, vil som hovedregel blive krediteret med 80% af den fakturerede pris ved franko levering til et af SD anvist sted. Ønsker du, helt eller delvist, at annullere din ordre bedes du hurtigst muligt kontakte SD.​

5. Betaling

a. Betalingsbetingelser er netto kontant med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling tilskrives rente med 1 % samt gebyr.

b. Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår eller købers betalingsstandsning anses som væsentlig misligholdelse og berettiger SD til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent eller uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.

6. Reklamation

a. Køber må straks ved varens modtagelse, og inden materialerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at varen svarer til ordren i henseende til art, kvalitet, udseende og mængde.

b. Reklamationer, der modtages efter, at materialerne er taget i brug, herunder spredt, eller senere end 8 dage efter varens levering, accepteres ikke.

7. Ansvarsfraskrivelse, garanti og force majeure

a. Uanset rettidig reklamation er SD ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelse, der ikke kan påvises at skyldes fejl eller forsømmelser fra SD eller SD medarbejders side.

b. SD er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, såfremt forholdet skyldes omstændigheder, som SD er uden indflydelse på, herunder manglende

eller forsinket levering fra SD leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure.

c. Som force majeure anses bl.a. krig, oprør, borgerlige uroligheder, myndighedsindgreb, eksport- og importforbud, strejke, lockout eller andre arbejdskonflikter hos SD eller SD-leverandører.

d. SD er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab.

e. For skade, som en mangelfuld vare måtte påføre købers eller andres ejendele, hæfter SD kun, såfremt det påvises, at SD eller SD’s medarbejdere har gjort sig skyldige i groft uagtsomt forhold.​

Bliv kontaktet i dag​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Storkedal v/Thomas Clausen

CVR: 16548537

Adresse​

Lyngevej 259

3540 Lynge

Kontakt

Telefon: 40 28 95 58

E-mail: clausen@storkedal.dk